OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ PODMÍNKY
fyzické osoby - podnikatele: ing. Tomáš Kroupa, IČO:16718283, místo podnikání Kozojídky 172, 696 63 Hroznová Lhota, provozovna Růžová 1238, 686 01 Uherské Hradiště pro prodej zboží a služeb prostřednictvím on-line obchodů umístěných na internetových adresách www.kroupatomas.czobchod.kroupatomas.cz a www.modaprome.cz

1. Úvodní ustanovení
2. Uživatelský účet
3. Uzavření kupní smlouvy
4. Cena zboží a platební podmínky
5. Odstoupení od kupní smouvy
6. Přeprava a dodání zboží
7. Práva z vadného plnění
8. Další práva a povinnosti smluvních stran
9. Ochrana osobních údajů
10. Zasílání obchodních sdělení
11. Užívání Google Analytics a cookies
12. Doručování
13. Závěrečná ustanovení

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti
upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský
zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále
jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového
obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné
na internetové adrese
(dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
1.2 Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího,
je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci
svého samostatného výkonu povolání.
1.3 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní
smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.4 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky
jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
1.5 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva
a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Každou změnu obchodních
podmínek oznámí prodávající kupujícímu nejpozději dvacet (20) dnů přede dnem, kdy má tato změna nabýt účinnosti,
a to písemně, e-mailem nebo vyvěšením na internetových stránkách prodávajícího
Kupující je oprávněn nejpozději sedm (7) dnů přede dnem účinnosti změny obchodních podmínek změnu odmítnout
a kupní smlouvu vypovědět s výpovědní dobou v délce sedmi (7) dnů ode dne doručení výpovědi prodávajícímu.
Pokud kupující změnu neodmítne do dne stanoveného výše, platí, že se změnou obchodních podmínek
souhlasí. Na tento důsledek prodávající kupujícího v oznámení o změně obchodních podmínek zvláště upozorní. Ke
změnám obchodních podmínek prodávající přistoupí vždy jen v odůvodněných případech a v nezbytném rozsahu

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
2.1 Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského
rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský
účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez
registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
2.2 Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny
údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené
kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
2.3 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat
mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
2.4 Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
2.5 Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než pět
(5) let nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
2.6 Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na
nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového
vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
3.1 Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající
není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se
nepoužije.
3.2 Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží
jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po
dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího
uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Nabídnuté zboží nemusí být v okamžiku
učinění objednávky kupujícím dostupné, proto si prodávající vyhrazuje možnost dodat objednané zboží kupujícímu
v náhradním termínu, jež mu prodávající sdělí. V tomto případě má kupující právo stornovat svou objednávku
(tj. odstoupit od kupní smlouvy).
3.3 Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace
o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze
v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
3.4 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový
formulář obsahuje zejména informace o:
3.4.1 objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového
rozhraní obchodu),
3.4.2 způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
3.4.3 informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
3.5 Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky
kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat
do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené
v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto
obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském
rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Odesláním objednávky kupující potvrzuje,
že se s obchodními podmínkami prodávajícího seznámil a považuje je za nedílnou součást kupní smlouvy.
3.6 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané
náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
3.7 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím
zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
3.8 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé
kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na
internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní
sazby.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu
následujícími způsoby:
4.1.1 v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese:
4.1.2 bezhotovostně převodem na účet prodávajícího
4.2 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním
zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
4.3 Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6
obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
4.4 V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního
symbolu platby. Bez uvedení variabilního symbolu nedojde ke spárování platby a objednávky kupujícího
a prodávající tak není v prodlení s dodáním zboží. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit
kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
4.5 Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky
(čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst.
1 občanského zákoníku se nepoužije.
4.6 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
4.7 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví
prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový
doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou
adresu kupujícího.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
5.1 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní
smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce
zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej
není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu,
pokud porušil jejich původní obal.
5.2 Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující
v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy bez udání důvodu odstoupit,
a to ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne následujícího po dni kdy kupující nebo jím určená třetí osoba (jiná než
dopravce) převezme zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání
několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být
prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na
adresu elektronické pošty prodávajícího.
5.3 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší.
Zboží musí být prodávajícímu vráceno nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy
prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu,
a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
5.4 V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky včetně
nákladů na dodání zboží přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to
stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté
kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím
kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky
kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.
5.5 Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než
který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Nárok na úhradu škody
vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
5.6 Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena
s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva
ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
6.1 V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko
a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
6.2 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující
povinen převzít zboží při dodání.
6.3 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než
bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp.
náklady spojené s jiným způsobem doručení.
6.4 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv
závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném
vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
6.5 Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li
prodávajícím vydány.

CENA DOPRAVY |
CENA DOPRAVY |
ZPŮSOB CENA
ZPŮSOB CENA

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
7.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy
(zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2113 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
7.2 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu,
že v době, kdy kupující zboží převzal:
7.2.1 má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo
výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
7.2.2 se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
7.2.3 zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení
určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
7.2.4 je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
7.2.5 zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
7.3 Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu,
pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží
na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to
z povahy zboží.
7.4 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
7.5 Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace
možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění
reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
7.6 Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád
prodávajícího.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
8.1 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
8.2 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1
písm. e) občanského zákoníku.
8.3 Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy:
Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. V případě že by byl
kupující krácen na svých právech plynoucích z uzavřené smlouvy, má právo se obrátit na věcně příslušné orgány
dozoru (Česká obchodní inspekce, Živnostenský úřad, Úřad pro ochranu osobních údajů, Finanční úřad apod..).
Případné spory mezi prodávajícím a kupujícím, pokud nebudou vyřešeny cestou mimosoudní, řeší soud.
8.4 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí
v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro
ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním
zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
8.5 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
9.1 Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
9.2 Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační
číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako „osobní
údaje“).
9.3 Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností
z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním
osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním
osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala
uzavření kupní smlouvy.
9.4 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce
provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu
informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
9.5 Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě
osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány
třetím osobám.
9.6 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě
automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
9.7 Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné
poskytnutí osobních údajů.
9.8 V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních
údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem,
zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
9.8.1 požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
9.8.2 požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
9.9 Kupující má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu těchto údajů. Požádá-li kupující o informaci
o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo
za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na
poskytnutí informace.

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
10.1 Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na
elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou
adresu kupujícího.
10.2 Zasílání informací, tak jak je uvedeno v bodě 10.1, lze kdykoliv zrušit.

11. VYUŽÍVÁNÍ GOOGLE ANALYTICS A UKLÁDÁNÍ COOKIES
11.1 Pomocí služby Google Analytics prodávající sleduje a měří návštěvnost internetového obchodu. Tyto zaznamenaná
data neobsahují žádné osobní informace návštěvníků.
11.2 Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Internetový prohlížeč lze konfigurovat jak bude
nakládat se soubory cookies, podrobné informace a možnosti nastavení jsou uvedeny v sekci nápověda konkrétního
internetového prohlížeče a je nutné postupovat podle uvedených instrukcí.
11.3 Při zablokovaní souborů cookies v internetovém prohlížeči nemusí být internetový obchod plně funkční.
11.4 Kupující souhlasí, že data zaznamenaná pomocí cookies využívá i společnost Google.

12. DORUČOVÁNÍ
12.1 Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu nebo
uvedenou kupujícím v objednávce.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
13.1 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že
vztah se řídí českým právem s vyloučením použitelnosti Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.
Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
13.2 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto
neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností
nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní
smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
13.3 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
13.4 Kontaktní údaje prodávajícího:

Ing. Tomáš Kroupa, tel.: +420 773 660 218, e-mail: info@kroupatomas.cz