Právní ochrana díla a duševní vlastnictví

Tyto stránky jsou autorským dílem dle Autorského zákona (Zákon č. 121/2000 Sb.) a mezinárodních úmluv. Jakékoliv neautorizované užití těchto stránek nebo jejich částí ve smyslu tohoto zákona je zakázáno. Autorem obsahu těchto stránek je ing. Tomáš Kroupa, fyzická osoba podnikatel, IČO: 16718283, místo podnikání, Kozojídky 172, Hroznová Lhota, PSČ 696 63. Obsah stránek je umístěn v datových centrech na území České republiky. Na stránkách jsou za účelem komerční komunikace použity grafické prvky, fotografie, texty a další předměty duševního vlastnictví, které jsou vlastnictvím autora, členů jeho rodiny a dalších vlastníků, kteří k jejich komerčnímu použití dali svolení a nebo použití těchto předmětů umožňuje jejich licence. Pokud je to možné, je uveden zdroj textu nebo vlastník či autor předmětu. Kopírování a používání grafických prvků a fotografií vždy podléhá souhlasu vlastníků a nebo je v některých případech zcela zapovězeno. Není mým záměrem vědomě porušovat platnou legislativu místní ani mezinárodní. V případě, že i přes veškerou pozornost a péči dojde k neautorizovanému využití duševního vlastnictví na těchto stránkách, prosím o vyrozumění, abych mohl neprodleně sjednat nápravu.

Prohlášení k závaznosti informací

Není-li výslovně uvedeno jinak, modelové příklady, kalkulace a výpočty ve všech kalkulačkách na tomto webu jsou orientační a nejsou nabídkou k uzavření smlouvy, příslibem k uzavření smlouvy, vyhlášením veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku, veřejnou nabídkou ani jakýmkoliv mým jiným právním jednáním, a to bez ohledu na jeho obsah či označení; pokud kterákoliv část tohoto webu vykazuje obsahové náležitosti některého z uvedených nebo jakéhokoliv mého jiného právního jednání, je výhradně právně nezávazným informativním sdělením i pokud tak není zvlášť označena.

Sběr a zpracování dat

Tyto stránky využívají aplikace pro sledování návštěvnosti. V souvislosti s touto funkcí jsou do vašeho prohlížeče ukládány krátké textové informace s omezenou dobou platnosti (tzv. cookies). Získaná data jsou striktně anonymní a budou využívána pouze pro tvorbu statistik využívání webu. Některé sekce těchto stránek vyžadují pro své použití zadání osobních údajů. Zadáním a odesláním těchto údajů klient jako subjekt osobních údajů ("subjekt") uděluje dobrovolně ing. Tomáši Kroupovi, fyzické osobě - podnikateli, IČO: 16718283, místo podnikání, Kozojídky 172, Hroznová Lhota, PSČ 696 63, jako správci ("správce") ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, souhlas se zpracováním osobních údajů pomocí manuálních a automatizovaných prostředků ve vlastním informačním systému správce v rozsahu údajů uvedených ve formuláři za účelem zasílání relevantních obchodních informací, novinek a marketingových nabídek. Zprávy zasílám pouze těm osobám, které mě osobně znají, přihlásily se k odběru mých zpráv a které se zasíláním zpráv souhlasily. Subjekt dále bere na vědomí a souhlasí, že správce může získané osobní údaje subjektu sdílet s dalšími spolupracujícími subjekty, jejichž aktuální seznam je k dispozici zde: SEZNAM PARTNERŮ, za účelem zasílání relevantních zpráv a marketingových nabídek subjektu. Souhlas se uděluje na dobu trvání účelu, pro který byl tento souhlas udělen, nejméně však na dobu 10 let od udělení tohoto souhlasu, a v případě uzavření správcem zprostředkovaného smluvního nebo jiného smluvního vztahu mezi mnou a finanční institucí po celou dobu trvání takového vztahu. Souhlas platí do jeho odvolání subjektem. Subjekt může souhlas kdykoli odvolat zasláním odvolání na e-mailovou adresu správce info@kroupatomas.cz popř. písemně prostřednictvím doporučeného dopisu, zaslaného na sídlo správce, jemuž je odvolání souhlasu určeno. Subjekt může dále požádat správce o informaci o zpracování osobních údajů o jeho osobě nebo o jejich opravu, v případě podezření na zpracovávání osobních údajů správcem v rozporu s ochranou soukromého života subjektu nebo se zákonem může požádat správce o vysvětlení nebo odstranění závadného stavu a může se s takovým podnětem obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze.

Registrace správce osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů:

 

Registrace u ČNB:

VÁZANÝ ZÁSTUPCE INVESTIČNÍHO ZPROSTŘEDKOVATELE >>> 

Přehled spolupracujících bank, pojišťoven, stavebních spořitelen a servisních organizací:

SEZNAM PARTNERŮ >>>  

Ing. Tomáš Kroupa Uherské Hradiště, dne 18. 5. 2015