• Pro případ, že tato zpráva obsahuje návrh smlouvy, GEPARD FINANCE a.s. vylučuje možnost přijetí návrhu smlouvy s jakýmikoli změnami, dodatky či odchylkami.
 • Navržení změn, dodatků či odchylek z Vaší strany považujeme toliko za podnět k dalšímu jednání o obsahu smlouvy.
 • Až do okamžiku podpisu/uzavření smlouvy nejsme jakoukoli naší nabídkou vázáni.
 • Výsledky jednání předcházejících uzavření smlouvy považuje GEPARD FINANCE a.s. za nezávazné.
 • GEPARD FINANCE a.s. nenese žádnou odpovědnost za případné ukončení nebo přerušení jednání o smlouvě, a to bez ohledu na jeho důvod.
 • Tento e-mail včetně příloh může obsahovat důvěrné informace.
 • Jestliže nejste zamýšlený adresát tohoto e-mailu, pak jakákoliv forma zveřejnění, tisk, kopírování, distribuce nebo šíření tohoto e-mailu a připojených příloh je přísně zakázáno.
 • Pokud obdržíte tento e-mail omylem, oznamte to neprodleně jeho odesilateli a okamžitě tento e-mail včetně jeho příloh trvale vymažte ze svého systému.
 • Odesilatel e-mailu neodpovídá za jakoukoliv škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.

 

 • In the event that this email contains a contract proposal, GEPARD FINANCE a.s. hereby excludes acceptance of the contract proposal with alterations, amendments and adjustments of any nature.
 • Your proposal of alterations, amendments and adjustments may only be subject of further contract negotiation.
 • GEPARD FINANCE a.s. is not bound by any of its offer until the contract is concluded GEPARD FINANCE a.s. considers the result of contract negotiations preceding the conclusion of contract non-binding GEPARD FINANCE a.s. is not liable for termination or interruption of any contract negotiation for whatever reason.
 • This e-mail and any attached files may contain confidential information.
 • If you are not the intended addressee of this e-mail, you are hereby notified that any disclosure, printing, copying, distribution or dissemination of this e-mail and any attached files is strictly prohibited.
 • If you receive this e-mail in error, please immediately notify the sender and permanently delete this e-mail and its attachments from your system.
 • The sender of this e-mail does not accept liability for any damage that may be caused by any modifications or delay in the transmission of it.